Karjera

Zanavykų muziejus ieško naujo komandos nario – vyr. fondų saugotojo

(Terminuota darbo sutartis iki aplinkybių pasikeitimo – vaiko priežiūros atostogų pabaigos)

Zanavykų muziejaus vyr. fondų saugotojo pareigybės lygis – A2

Darbo pobūdis:

 • Organizuoti muziejinių rinkinių apsaugą, apskaitą ir jų saugojimą;
 • Organizuoti muziejinių rinkinių skaitmeninimą;
 • Užtikrinti, kad visi saugomi eksponatai būtų laiku inventorizuoti;
 • Organizuoti Rinkinių komplektavimo komisijos posėdžius ir organizuoti muziejininkų, atsakingų už rinkinius, darbus;
 • Kontroliuoti, kad ilgai saugoti perduoti ar priimti eksponatai būtų grąžinami laiku (aktuose numatytais terminais);
 • Rūpintis tinkamu muziejinių vertybių eksponavimu, sandėliavimu, prevenciniu konservavimu, restauravimu, tinkama įranga bei temperatūros ir drėgmės režimu saugyklose bei ekspozicijose;
 • Ruošti medžiagą muziejinėms parodoms ir ekspozicijoms;
 • Rengti straipsnius spaudai, pranešimus, dalyvauti konferencijose, publikuoti tyrinėjimų rezultatus;
 • Rengti projektų paraiškas finansinei paramai iš Lietuvos Respublikos ar užsienio fondų gauti bei vykdyti programas/projektus;
 • Konsultuoti ir aptarnauti lankytojus savo kompetencijos srityje;
 • Vesti ekskursijas muziejaus lankytojams;
 • Vykdyti ekskursijų, renginių bei pavienių lankytojų apskaitą;
 • Vykdyti kitus vienkartinius įstaigos vadovo įpareigojimus nenumatytus pareigybės aprašyme, tačiau susijusius su muziejaus vykdoma veikla.

Darbo specifika:

 • Darbo savaitė – 5 darbo dienos.
 • Gegužės 1 d. –  rugsėjo 31 d. laikotarpiu nustatomas darbas šeštadieniais ir sekmadieniais slenkančiu grafiku.
 • Poilsio laikas – šeštadienis ir sekmadienis, budėjimo laikotarpiu slenkanti poilsio diena pagal grafiką (šeštadienis- pirmadienis, sekmadienis – antradienis).

Reikalavimai vyr. fondų saugotojui:

 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį humanitarinių ar socialinių mokslų studijų srities su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintiną išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintiną išsilavinimą;
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukciją, Tarptautinės muziejų tarybos ( ICOM ) Muziejų etikos kodeksą bei kitus su muziejų administravimu ir veikla susijusius teisės aktus ir gebėti juos pritaikyti praktikoje;
 • Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba ir žinoti vieną iš bendrųjų Europos kalbų A1 lygiu;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 • Išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • Turėti organizacinių gabumų, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

Mes siūlome:

 • Kūrybišką ir įdomų darbą;
 • Draugišką kolektyvą;
 • Laiku mokamą atlyginimą – pareiginė alga – 7,7 BD pastoviosios dalies koeficientas (1393,70 Eur prieš mokesčius);
 • Kvalifikacijos kėlimo galimybes.

 Gyvenimo aprašymus siųskite el. paštu muziejininkai@zanavykumuziejus.lt iki 2022 m. spalio 30 d.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Dalyvauti pokalbyje kviesime tik kvalifikacinius reikalavimus atitinkančius, atrinktus kandidatus.

Išsamesnė informacija tel. 8 650 85 035

___________________________________________________________________________________________

Skip to content