Veiklos sritys

Pagrindinis Muziejaus veiklos tikslas – kaupti, saugoti, tyrinėti, konservuoti, eksponuoti ir populiarinti zanavykų krašto istorinį ir kultūrinį paveldą.

Muziejaus veiklos uždaviniai :

 • Kaupti, tirti ir sisteminti muziejinę bei istorinę, etnografinę vertę turinčias muziejines vertybes (eksponatus), formuoti  ir sisteminti sukauptus Muziejaus rinkinius, kurie atspindi zanavykų krašto istoriją nuo seniausių laikų iki šių dienų;
 • Užtikrinti sukauptų muziejinių vertybių apskaitą, tinkamas saugojimo sąlygas ir apsaugą, jų konservavimą ir restauravimą;
 • Sudaryti sąlygas Muziejuje saugomų muziejinių vertybių viešam naudojimui: rengti ekspozicijas, parodas, organizuoti su Muziejaus veikla susijusius kultūros ir edukacinius renginius (minėjimus, susitikimus, pristatymus ir kt.) bei vykdti edukacines programas Lietuvoje ir užsienyje;
 • Vykdyti muziejinių vertybių skaitmeninimą ir jų viešinimą per integralią muziejų informacinę sistemą LIMIS, bendradarbiauti skaitmeninimo projektuose;
 • Plėtoti lankytojų aptarnavimo paslaugas Muziejuje, teikti mokamas muziejaus paslaugas, vadovaudamasis Savivaldybės tarybos nustatytais įkainiais;
 • Valdyti, saugoti ir naudoti rajono savivaldybės tarybos perduotą turtą;
 • Organizuoti tikslines istorines, etnografines ekspedicijas, pristatyti rezultatus visuomenei;
 • Kurti programas, kuriomis siekiama aktyviai įsitraukti į neformaliojo švietimo, darbo su jaunimu bei mokymosi visą gyvenimą procesą, sudaryti galimybes mokytis įvairių kartų žmonėms;
 • Vykdyti edukacinę veiklą, aktyviai bendradarbiauti su įvairiomis švietimo ir neformaliojo ugdymo įstaigomis;
 • Bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio muziejais, kultūros, turizmo bei kitomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;
 • Organizuoti savanorišką veiklą Muziejaus tikslams pasiekti;
 • Organizuoti dienos užimtumą darbingo amžiaus asmenims su negalia. Ugdo, lavina ir palaiko  jų bendruosius ir specialiuosius darbinius įgūdžius, atliekant prasmingas darbinio užimtumo veiklas, nukreiptas į konkrečios prekės (produkto) gamybą ir (ar) paslaugos atlikimą;
 • Dalyvauti Lietuvos muziejų asociacijos, Lietuvos savivaldybių muziejų bendrijos veikloje;
 • Rengti paskaitas, seminarus, konferencijas ir kitus su muziejaus veikla susijusius kultūrinius renginius;
 • Dalyvauti projektinėje veikloje, įgyvendinti kultūrinio bendradarbiavimo projektus Lietuvoje ir užsienyje;
 • Pristatyti Muziejaus rinkinius ir veiklą interneto svetainėje bei ją reguliariai atnaujinti;
 • Rengti muziejaus veiklą reglamentuojančius dokumentus;
 • Teikti metodinę pagalbą rajono švietimo ir kultūros įstaigoms kraštotyros srityje;
 • Teikti metinę veiklos ataskaitą Savivaldybės tarybai ir Kultūros ministerijai;
 • Vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas funkcijas.

Muziejaus veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių fiziniams ir juridiniams asmenims:

 • Muziejų veikla (91.02)
 • Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla (91.0)
 • Bibliotekų ir archyvų veikla (91.01);
 • Meninė kūryba (90.03);
 • Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla (90.0);
 • Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas (91.03);
 • Kultūrinis švietimas (85.52);
 • Suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59);
 • Knygų leidyba (58.11);
 • Kita leidyba (58.19);
 • Kitas mokymas (85.5);
 • Švietimui būdingų paslaugų veikla (85.60);
 • Ekskursijų organizatorių veikla (79.12).

Skip to content